Radhus – Etapp 4:1

I Lindbacken utanför Uppsala har vi ritat ett skissförslag på nya radhus. 

Q-flaggan

I Lindbacken utanför Uppsala har vi ritat 4 stycken putsade radhus som innehåller sammanlagt 24 lägenheter. Lägenheterna varierar mellan 107 och 124 kvm. Alla lägenheterna har balkong och vardagsrum i söderläge.

Huddinge

I Huddinge kommun har vi ritat ett förslag till ett mindre flerbostadshus på en infilltomt. Byggnaden innehåller 15 stycken små lägenheter mellan 30 och 50 kvm som alla har stora franska balkonger i söderläge.

Lindbacken handelsby

I Lindbacken utanför Uppsala projekterar vi just nu en handelsby som är planerad att byggas vid infarten till området. Anläggningen består av en stor huskropp som är uppdelad i mindre kvadratiska volymer. Uppdelningen gör att skalan på hela byggnaden tas ner samtidigt som huset får en spännande form med varierande fasaduttryck och rum. Lokalerna är tänkta att inhysa olika verksamheter, alltifrån restaurang och kontor till frisör och vårdcentral. Ljus BTA ca 2600 kvm.

Nya Radhusen

I Lindbacken utanför Uppsala har vi ritat ett skissförslag på 6 stycken radhus om sammanlagt 18 lägenheter. Husen utgörs av enkla volymer med spetsiga gavlar mot gatan vilket skapar en variationsrik fasad. Planlösningarna om 119 kvm är rationella och kompakta med möjlighet till 6 RoK.

Parhus – Etapp 4:1

I Lindbacken utanför Uppsala har vi projekterat 32 stycken parhus med tänkt byggstart under 2018. Huskropparna är ihopbyggda två och två med en gemensam carport. Fasaderna kläs med tegel i varierande sortering och kulör.

Limone 4

I Lindbacken utanför Uppsala har vi ritat ett skissförslag på radhus i den kommande etapp 4. Projektet innefattar 3 stycken huskroppar med sammanlagt 14 lägenheter och är en vidareutveckling på de tidigare projekten Limone och Eira. Tomten som huskropparna ska byggas på följer även här en cirkelradie och huskropparna följer gatans svängning så att en bågformad bebyggelse skapas. Lägenheterna är kompakta med möjlighet till upp emot 6 RoK på ca 119 kvm. Husen byggs i tunga stommar med fasader av tegel i olika sorteringar.

Villa Västerhejde

Villa Västerhejde byggdes som ett visningshus för en serie hustyper som vi har tagit fram åt Murum Home Bulding Technology. Filosofin bakom Murums hustyper är främst att de ska byggas med tung stomme samtidigt som de ska vara flexibla och erbjuda olika möjligheter till individuell anpassning inom en given konstruktiv ram.

Villa Västerhejde är byggt med bärande väggar av tegelblock som har putsats ut- och invändigt. Byggnadsvolymen ansluter till gotländsk tradition med små svarta tillbyggnader i trä. Taket är klätt med skiffer och zink. Golven är belagda med kärnfuru och kalksten från trakten. All fast inredning är utförd i oljad ek och har specialritats för projektet.

Se även murum.se

Lindhagen 2

I sydvästra delen av Lindbacken utanför Uppsala har vi ritat 5 stycken radhuslägenheter fördelade på två huskroppar. Husen har sitt ursprung i projektet Lindhagen 1 som är uppförda på tomten precis intill, men de här husen är byggda i 2 våningar istället för 1,5. Husen är byggda med ytter- och innerväggar i lättbetong och plattbjälklag av betong. Fasaderna är putsade med inslag av träpanel.

Förskolepaviljong

I Lindbacken har vi ritat en förskolepaviljong som fungerar som ett annex till den befintliga förskolan som uppfördes på samma tomt 2013. Byggnaden inhyser två stycken hemvister och är till skillnad från huvudbyggnaden uppförd med fasader i trä. Färgskalan ansluter till den befintliga byggnaden med fasadfält i svart och vit och fönster- och dörrpartier i ockra.