Bebyggelseskiss

Åt ett privat fastighetsbolag har vi gjort utredningshandlingar och exploateringsskisser för en fastighet som är ca 100 Ha stor. Förslaget innehåller en bladning av friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus. Därtill innehåller förslaget även skola och förskolor samt handel och service.

BEBYGGELSESKISS

Åt ett privat fastighetsbolag har vi gjort utredningshandlingar och exploateringsskisser för en fastighet som är ca 50 Ha stor. Förslaget innehåller huvudsakligen friliggande villor.

Utredningsskiss

Åt ett privat fastighetsbolag har vi gjort utredningshandlingar och exploateringsskisser för en långsmal fastighet på ca 2,8 Ha i Stavsnäs, Värmdö. Fastigheten är en kuperad naturmark med flera angöringsvägar. Därför har vi delat in den i fyra delområden där vi föreslår att man bebygger tre av dessa med friliggande och ihopbyggda enfamiljshus som är väl anpassade till platsen.

Utredningsskiss

Åt ett privat fastighetsbolag har vi gjort utredningshandlingar och exploateringsskisser för en fastighet som är ca 55 Ha stor. Förslaget innehåller en bladning av egna hem, parhus och radhus samt förskolor och annan service.

Plankan

En rund nybyggnad på pelare för att bibehålla kvarterets gård och en påbyggnad i två våningar på befintligt tak, kompletterar nuvarande 340 hyreslägenheter med ytterligare 158 lägenheter. Av dessa är 50 st. studentlägenheter, 42 st. vanliga lägenheter och 66 st radhuslägenheter på taket.

Projektet innehåller såväl nybyggnad som komplettering och påbyggnad av det befintliga kvarteret. Att det finns ett befintligt garage i två våningar under hela kvarteret samt att tunnelbanan går rakt under kvarteret skapar tekniskt komplicerade förutsättningar.

Vaksala Lunda

I samarbete med tre olika fastighetsägare har vi arbetat fram ett detaljplaneunderlag för området Vaksala Lunda utanför Uppsala. Syftet med planen har varit att skapa möjlighet för byggnation av småskalig bostadsbebyggelse, skola och viss handel i ett område som idag huvudsakligen består av åkermark, ängar och blandskog. Området är beläget ca.7 km nordost om centrala Uppsala.

Planområdet omfattar 110 ha och kommer fullt utbyggt kunna innehålla ca.750 bostäder i form av villor, parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Det finns även mark reserverad för handel, skola och tre förskolor.

Efter det att planen vann laga kraft ändrades områdets namn till Lindbacken. Projekteringen av de första etapperna av småhus och villor påbörjades hösten 2011 med byggstart vintern 2013. Se separat rubrik för den fortsatta projekteringen av området .

Lindbacken

Lindbacken (tidigare Vaksala Lunda) är ett detaljplanelagt område utanför Uppsala, omfattandes ca. 110 Ha. Detaljplanen vann laga kraft 2010 och har sedan dess långsamt vuxit fram till det bostadsområde som det är idag. Tillsammans med den största fastighetsägaren – Lindbacken Fastighets HB – har vi inte bara ritat detaljplanen utan även flera olika hustyper och bebyggelseförslag som både har byggts och stannat på skissbordet. Av de projekt som har bebyggts och är aktuella kan nämnas Södra Parkvillorna, Förskolan Lindbacken, Englandshusen, Lindhagen 1 och 2, Förskolepaviljongen, Brf Limone och Brf Eira samt skisser på Flerbostadshusen / Skogsglänta, Vårdbostäder och ICA.

Vi har också hjälpt fastighetsägaren med tomtbildning och underlag för fastighetsbildning samt tagit fram utredningar och skisser på alternativ utformning av specifika tomter. Vi har också tagit fram kulör- och gestaltningsprogram samt gjort bebyggelseförslag för hela etapp 4.