Gårdsanläggning

I Uppland har vi ritat ett förslag på ombyggnad av en befintlig lada från 1942 till en liten bostadsrättsförening bestående av 7 lägenheter. Den ursprungliga ladans volym och fasadmaterial har bibehållits så långt som möjligt. Nya fönster har satts in och har på övervåningen försetts med skjutbara träluckor i samma material som fasaderna. Luckorna släpper delvis igenom ljus men i sitt stängda läge skapar de illusionen av att övervåningen är helt sluten, precis som den ursprungliga ladan.

Södra Teatern

Södra teatern och Mosebacketerrassen är Stockholms äldsta och mytomspunna kulturetablissemang. Här finns ett brett utbud av samtida kultur inom scenkonst, konserter, klubbar, mat och dryck samt plats för möten och event. Södra teatern har under lång tid varit statligt finansierad och drivits av Riksteatern, men är sedan ett halvår tillbaka i privat regi. För att kunna överleva som en privat institution, utan statliga subventioner och med en fortsatt hög ambitionsnivå måste verksamheten breddas ytterligare och husets olika delar kunna användas effektivare och bättre. Lokalerna måste därför kunna anpassas till dagens krav på flexibilitet, närhet, tillgänglighet, logistik och säkerhet. Förutom beställare och projektledning deltar arkitekt, byggnadsantikvarie, tillgänglighetssakkunnig, inredare, konstruktör, teknikkonsulter och andra specialistkompetenser i arbetet. Noggranna överväganden görs i samband med föreslagna åtgärder där husets status som byggnadsminne är vägledande.

Stuten

Högst upp i Vasakronans byggnad på Regeringsgatan har vi gjort en hyresgästanpassning åt Evli Corporate Finance. Uppdraget omfattar såväl en specialanpassad planlösning för företaget såväl som all inredning samt snickerier.

Långholmen

En befintlig trädgårdspaviljong har fått ett nytt liv. Den kunde tidigare endast användas sommartid och all övrig tid höll slutna aluminiumjalusier tjuvarna borta. Fasaderna utgörs nu istället av glaspartier i målat trä. Genomsiktligheten som det skapar ger inte bara ljus till gården och förmedlar mellan gård och väg, utan bildar även ett glimrande blickfång synligt lång väg i sommarnatten.

Rörstrand

Vi mäter upp ett av Isak Gustaf Clasons sista verk.

Acapulco

Det före detta bostadshotellet Acapulco på Bjurholmsplan i Stockholm har byggts om till bostadsrätter. Vi har huvudsakligen ritat den nytillkomna vindslägenheten, men även justerat befintliga lägenheter samt gjort en ny invändig och utvändig färgsättning.

Se bilder och läs reportage om vindslägenheten från mäklarens hemsida här

Vallgossen

I kvarteret Vallgossen 14 på Kungsholmen i Stockholm, har vi tillsammans med Svenska Bostäder planerat för nya studentbostäder i före detta St Görans Gymnasium. Utgångspunkten har varit goda bostäder i bullerutsatt läge, tillgänglighet på liten yta och respekt för byggnadens arkitektoniska särart och kulturhistoriska värde. Förutom att konvertera före detta lektionssalar till bostäder och utvidga befintlig förskola har byggnaden kompletterats med en tillbyggnad som i storlek och placering motsvarar arkitekten Leonie Geisendorfs ursprungliga förslag till samlingssal. En samlingssal som aldrig kom till utförande.  En ny entré har möjliggjort access till byggnaden även från Mariebergsgatan. Arbetet innebar en genomgripande renovering, ombyggnad och till viss del restaurering av delar som slitits hårt och utfördes i samarbete med Stockholms Stadsmuseum och byggnadsantikvarie Claes Reichmann.

Byggnaden är nominerad till ROT-priset 2018.

Manillaskolan

Manillaskolan på Djurgården uppfördes 1864
arkitekt var J A Hawerman. Byggnaden följer
etablerad utformning för institutionsbyggnader
vid 1800-talets mitt. Skolan uppfördes
som skola för döva, den upphörde som internat
1979.
Södergruppen fick uppdraget av Statens
Fastighetsverk 1995, då redan en första etapp
var påbörjad.
Korridorer och rum genomgick en total
förvandling. Nya brandcellsgränser möjliggjorde
att gamla igensättningar av internfönster,
kanalisation och liknande förvanskningar
kunde tas bort och rumsvolymerna återställas.
Nya genomblickar skapades i entréplanet.
Färgsättningen har tagit fasta på elevernas
behov av synintryck – varierade färger underlättar
orienteringen i den stora byggnaden.
Väderstrecken har fått styra färgskalan med
svala färger mot öster och norr samt varma
färger mot väster och söder. I lärarrummen
associerar tapeterna till 1800-talets salonger.
Ursprunglig färgsättning finns rekonstruerad
i kyrksalen.

Rosenhaneska Palatset

Ursprunglig arkitekt för Schering Rosenhanes palats, från 1650-talet,var Nicodemus Tessin d.ä. Flyglarna byggdes vid 1800-talets början när Frimurarna verkade i huset. Svea Hovrätt flyttade in efter en ombyggnad 1970. Hovrättens nya krav på säkerhet, arbetsmiljö, teknik, funktion och tillgänglighet föranledde ombyggnad av palatset. Beställare var Statens fastighetsverk. Åtgärderna i samband med ombyggnaden gav möjligheten att återställa äldre planlösningar och lyfta fram palatsets arkitektoniska kvaliteter samtidigt som materialval och färgsättning skapar en arkitektonisk helhet. Projektet blev nominerat till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2002.

Grubbens 6

Denna nya lilla ”Italienska villa” ingår i ensemblen
kring bevarade byggnader vid S:t Erik.
Franska fönster i nästan alla rum, terrasser
till alla lägenheter, små balkonger till många
rum och den vackert dekorerade trapphusentrén
har gett många fina kvaliteter i detta projekt.