Acapulco

Det före detta bostadshotellet Acapulco på Bjurholmsplan i Stockholm har byggts om till bostadsrätter. Vi har huvudsakligen ritat den nytillkomna vindslägenheten, men även justerat befintliga lägenheter samt gjort en ny invändig och utvändig färgsättning.

Se bilder och läs reportage om vindslägenheten från mäklarens hemsida här

Vallgossen

I kvarteret Vallgossen 14 på Kungsholmen i Stockholm, planerar vi för nya studentbostäder i den före detta yrkesskolan. Utgångspunkten är  goda bostäder i  bullerutsatt läge, tillgänglighet på liten yta och respekt för byggnaden. Förutom att konvertera före detta lektionssalar till bostäder, utvidga befintlig förskola och komplettera  den befintliga byggnadsvolymen med en tillbyggnad som i storlek och placering motsvarar arkitekten Leonie Geisendorfs ursprungliga förslag till samlingssal som aldrig kom till utförande.  En ny entré möjliggör access till byggnaden även från Mariebergsgatan. Arbetet innebär en genomgripande renovering, ombyggnad och till viss del restaurering av delar som slitits hårt och utförs i samarbete med Stockholms Stadsmuseum och byggnadsantikvarie Claes Reichmann.

Manillaskolan

Manillaskolan på Djurgården uppfördes 1864
arkitekt var J A Hawerman. Byggnaden följer
etablerad utformning för institutionsbyggnader
vid 1800-talets mitt. Skolan uppfördes
som skola för döva, den upphörde som internat
1979.
Södergruppen fick uppdraget av Statens
Fastighetsverk 1995, då redan en första etapp
var påbörjad.
Korridorer och rum genomgick en total
förvandling. Nya brandcellsgränser möjliggjorde
att gamla igensättningar av internfönster,
kanalisation och liknande förvanskningar
kunde tas bort och rumsvolymerna återställas.
Nya genomblickar skapades i entréplanet.
Färgsättningen har tagit fasta på elevernas
behov av synintryck – varierade färger underlättar
orienteringen i den stora byggnaden.
Väderstrecken har fått styra färgskalan med
svala färger mot öster och norr samt varma
färger mot väster och söder. I lärarrummen
associerar tapeterna till 1800-talets salonger.
Ursprunglig färgsättning finns rekonstruerad
i kyrksalen.

Rosenhaneska Palatset

Ursprunglig arkitekt för Schering Rosenhanes palats, från 1650-talet,var Nicodemus Tessin d.ä. Flyglarna byggdes vid 1800-talets början när Frimurarna verkade i huset. Svea Hovrätt flyttade in efter en ombyggnad 1970. Hovrättens nya krav på säkerhet, arbetsmiljö, teknik, funktion och tillgänglighet föranledde ombyggnad av palatset. Beställare var Statens fastighetsverk. Åtgärderna i samband med ombyggnaden gav möjligheten att återställa äldre planlösningar och lyfta fram palatsets arkitektoniska kvaliteter samtidigt som materialval och färgsättning skapar en arkitektonisk helhet. Projektet blev nominerat till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2002.

Grubbens 6

Denna nya lilla ”Italienska villa” ingår i ensemblen
kring bevarade byggnader vid S:t Erik.
Franska fönster i nästan alla rum, terrasser
till alla lägenheter, små balkonger till många
rum och den vackert dekorerade trapphusentrén
har gett många fina kvaliteter i detta projekt.